Saturday, March 9, 2019

Completion of Audit Training Workshop

A few Articled Assistants of Sandeep Ahuja & Co. completed a training workshop on Internal Audits on 9th March, 2019 at the Gurgaon office of the firm.

Left to Right (Standing): Ritik Chandel, Saino Susan Varghese, Robin Singh Dhama, Kriti Makker, Amit Soam, Megha Bansal, Vijay Raghav, Pushkar Tayal, Shivam Tiwari, Mayur Sahni, Tanveer Alam, Sahil Sardana, Shivangi Jain, Piyush, Akash Arora, Kashika Ahuja, Aditya Harsh, Lovely Sharma, Harshit Singh

Partners (Sitting): Sarthak Ahuja, Surekha Ahuja, Sandeep Ahuja